Stadgar för Bunkeflostrands villaförening

Antagna den 2009-02-10
§ 1 och 10 reviderades på årsmöte den 13 februari 2012 och därefter på extra årsmöte 8 oktober 2012 § 7 reviderades på årsmöte 4 februari 2013.

I. Allmänt
§ 1 Föreningens namn och sammansättning
Föreningens namn är Bunkeflostrands villaförening. Bunkeflostrands villaförening är en opolitisk sammanslutning av villaägare i Bunkeflostrand. Föreningens verksamhetsområde omfattar alla villafastigheter med postadress Bunkeflostrand.
Varje villaägare, som är folkbokförd inom föreningens verksamhetsområde, äger rätt att bli medlem.
Medlemskap erhålles genom inbetalande av årsavgiften till föreningens postgirokonto.
Den som inte längre är ägare till ovan nämnd villafastighet kan inte längre vara medlem i föreningen.Medlem som motarbetar föreningen, dess syften eller på annat sätt agerar så att det kan uppfattas skada föreningen må uteslutas. Uteslutning sker genom styrelse- eller årsmötesbeslut.
Om styrelsen beslutat om uteslutning skall den uteslutna medlemmen äga rätt att inom en månad från att det motiverade beslutet översänts till honom begära att frågan slutligt avgöres vid föreningens nästkommande allmänna sammanträde.

 

§ 2 Syfte och verksamhet
Föreningen har till uppgift att tillvarata och främja medlemmarnas intressen vad gäller boendet och bostadsmiljön samt verka för trevnaden inom området. Föreningen skall bevaka och främja medlemmarnas intressen som villaägare och verka för god sammanhållning mellan medlemmarna.
Föreningen skall drivas ideellt.

 

II. Styrelse och övriga arbetsgrupper

§ 3 Styrelse
Föreningens angelägenheter handläggs av en styrelse. Denna har sitt säte i Bunkeflostrand och väljs av ordinarie årsmöte.
Styrelsen består av:
Ordförande
Sex ordinarie ledamöter
Tre suppleanter

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande eller då minst fyra (4) av styrelseledamöterna begär detta.
Suppleant kallas till styrelsens sammanträden men har rösträtt endast när han ersätter frånvarande ordinarie styrelseledamot.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör samt de övriga befattningshavare och/eller projektledare som denna anser nödvändiga för den kommande verksamheten.
Styrelsen är beslutsmässig om minst fyra (4) av dess ledamöter och suppleanter är närvarande. Röstning med slutna sedlar skall utföras om någon ledamot begär detta. Vid lika röstetal avgör ordförandens röst utom vid val och sluten omröstning. I dessa fall skall lottning verkställas. Röstning med fullmakt är ej tillåten.
Styrelsen utser inom sig firmatecknare.
Styrelsen skall under löpande arbetsår ha möjlighet att tillfälligt ändra olika befattningshavares arbetsuppgifter. Detta kan ske för att flexibelt och effektivt kunna bearbeta projekt som rimligtvis inte kunnat infogas i den normala arbetsrutinen.
Vid styrelsens sammanträden skall protokoll föras.
Styrelsens protokoll justeras av styrelsen vid nästkommande styrelsemöte.
Styrelsen kan utse arbetsgrupper samt sammankallande i dessa.
Arbetsgrupperna har att inför styrelsen rapportera vid varje styrelsesammanträde, redovisa resultat samt framlägga förslag till åtgärder inom respektive område.
Händelse som inträffat sedan kallelse till styrelsemöte utsänts får rapporteras muntligt.

 

§ 4 Styrelsens uppgifter
1) att verka för föreningens syften
2) att kalla föreningens medlemmar till allmänna sammanträden
3) att förbereda de ärenden som kommer att tas upp vid allmänna sammanträden
4) att upprätta verksamhetsberättelse
5) att övervaka stadgarnas efterlevnad
6) att representera föreningen då ingen annan utsetts till detta
7) att verkställa fattade beslut samt
8) att förvalta föreningens tillgångar samt därutöver vara föreningens kontaktinstans i frågor som berör föreningen.

 

§ 5 Valberedning
Denna som utses på årsmötet för ett år i sänder skall bestå av minst tre ledamöter varav en är sammankallande.
Val av befattningshavare enligt § 8 pp 9 – 13 skall föreslås av valberedningen.
Valberedningen skall eftersträva att styrelsen i möjligaste mån skall bestå till hälften av kvinnor och till hälften av män samt spegla medlemmarnas geografiska spridning i bostadsområdet.

 

§ 6 Räkenskaper och revision
Föreningens verksamhetsår är lika med kalenderår.
För granskning av styrelsens förvaltning utser årsmötet två revisorer samt suppleanter för dessa. Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper samt avge skriftligt utlåtande om dessa.
Föreningens räkenskaper skall avstämmas per den 31 december och jämte styrelsens årsberättelse överlämnas till revisorerna senast den 31:e januari.
Revisorernas utlåtande skall överlämnas till styrelsen senast den 15 februari.

 

III. Allmänna sammanträden

§ 7 Allmänna sammanträden är dels årsmöten, dels extra möten.
Årsmöte hålls senast före mars månads utgång på tid och plats som bestäms av styrelsen.
Extra möte hålls om styrelsen finner det lämpligt eller om minst fem (5) % av föreningens medlemmar skriftligen begär detta med angivet ärende.
Beslutas om extra möte skall detta hållas senast en månad efter att begäran inkommit till styrelsen.
Kallelse till årsmöte eller extra stämma för föreningens medlemmar ska utlysas av styrelsen minst 14 dagar i förväg på hemsidan och genom uppskyltning i affär, bibliotek eller dyl. Med kallelse skall följa föredragningslista.
Förslag till ärende avsett att behandlas på årsmötet skall i skriftlig form lämnas till styrelsen senast den 10 januari. I ärende som inte finns upptaget på föredragningslistan får beslut inte fattas vid allmänt sammanträde.
Har medlem till föreningen anmält e-postadress står det föreningen fritt att välja e-postadress eller postadress vid utskick och / eller kallelse. Vid allmänna sammanträden skall protokoll föras.

 

§ 8 Årsmöte
Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas:
1) Val av mötesordförande
2) Val av mötessekreterare
3) Val av två justeringspersoner, vilka jämte mötesordföranden justerar årsmötets protokoll
4) Fråga om mötets utlysande i behörig ordning
5) Styrelsens verksamhetsberättelse
6) Ekonomisk rapport
7) Revisionsberättelse
8) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
9) Val av ordförande för en tid av ett år
10) Val för en tid av två år av sex styrelseledamöter, där halva antalet ledamöter bör väljas vartannat år
11) Val för en tid av ett år av tre suppleanter i styrelsen
12) Val av två revisorer
13) Val av två revisorssuppleanter
14) Val av fem ledamöter i valberedningen och utse sammankallande
15) Fastställande av årsavgiften för kommande verksamhetsår
16) De övriga ärenden som av styrelsen eller medlem hänskjutits till årsmötet för avgörande.

 

§ 9 Röstning
Vid allmänt sammanträde har varje fastighet en röst. Röstning genom fullmakt är möjlig.
Medlem har ej rösträtt för mer än en fullmakt.
Fullmakten skall vara skriftlig och undertecknad av fullmaktslämnaren.
Beslut fattas med enkel majoritet utom i de fall som behandlas i § 10 och §11. Omröstning är öppen om inte sluten omröstning begärts.
Röstning med slutna sedlar skall utföras om någon medlem begär detta. Vid lika röstetal avgör ordförandens röst utom vid val och sluten omröstning. I dessa fall skall lottning verkställas. Röstning med fullmakt är ej tillåten vid sluten omröstning.
Medlem må vid ordinarie årsmöte och extra möte utöva rösträtt endast om årsavgiften för det året är föreningen tillhanda senast den dag då kallelse avsändes eller om medlemavgift för föregående år inbetalts under det året.
Vid annat allmänt sammanträde må röstrött utövas endast om årsavgift för det året är föreningen tillhanda senast då kallelse utsänts.

 

IV. Ändring av stadgarna

§ 10
För beslut om ändring av föreningens stadgar krävs en majoritet med minst 2/3 av de på årsmötet avgivna rösterna.
Förslag till ändring av stadgarna skall meddelas medlemmarna samtidigt med kallelse till årsmötet och under tiden fram till årsmötet vara anslaget på föreningens hemsida.

 

V. Upplösning av föreningen

§ 11
Beslut om föreningens upplösning skall för att bli giltigt fattas på årsmöte och med majoritet av minst 3/4 av avgivna röster samt inom sex månader med lika stor majoritet bekräftas på speciellt för detta ändamål utlyst extra möte.
Vid föreningens upplösning skall dess tillgångar användas i enlighet med av årsmötet fattat beslut.